Regulamin

REGULAMIN

VIII OSTRÓDZKIEGO PÓŁMARATONU ŚW. JERZEGO

Ostróda 09 CZERWCA 2019

I. ORGANIZATOR

Grupa Ostródzkich Biegaczy „Ostróda Runners”

Klub Sportowy PLAY

Honorowy Patronat

Burmistrz Miasta Ostróda
Zbigniew Michalak

II. CEL I ZAŁOŻENIE BIEGU

– Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji.
– Promocja miasta Ostróda.
– Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.
– Integracja społeczności biegaczy Ostródy i okolic.
– Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.

III. TERMIN I MIEJSCE

– Impreza odbędzie się w dniu 09 czerwca 2019 roku (niedziela) w Ostródzie.
– Rozpoczęcie biegu godz. 10:00. Start i meta oraz Biuro Zawodów znajdować się będą w Amfiteatrze przy ulicy Mickiewicza 17a (nad Jeziorem Drwęckim) w Ostródzie.

IV. DYSTANS, TRASA BIEGU, LIMIT CZASU

– Trasa biegu będzie prowadziła promenadą nad jeziorem Drwęckim oraz ulicami miasta Ostróda
(dwie identyczne pętle) na dystansie 21,098 km.
– Organizator nie ubiegał się o atest trasy PZLA.
– Trasa będzie oznaczona, co 1 km znakami pionowymi i poziomymi.
– Na trasie przewidziane będą punkty nawadniające co ok. 4km ( 4 punkty na jedną pętle).
– Trasa będzie prowadziła m.in. przez schody i mostki, co wyklucza uczestnictwo osób poruszających się na wózkach.
– Odcinki biegu prowadzące drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy odpowiednich służb i odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani będą do zachowania szczególnej ostrożności, biegnięcie chodnikiem wszędzie tam gdzie jest to możliwe a także stosowania się do wydawanych poleceń służb zabezpieczających.
– Na trasie Ostródzkiego Półmaratonu będzie punkt kontrolny elektronicznego pomiaru czasu. Ominięcie bramki kontrolnej, jak również części trasy będzie skutkować dyskwalifikacją.
– Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani.
– Organizator dopuszcza udział w biegu zawodnika biegnącego z psem na smyczy. Odbywa się to za
wcześniejszą zgodą organizatora i z całkowitą odpowiedzialnością zawodnika za ewentualne zdarzenia z udziałem psa bądź jego opiekuna.
– Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w 3:00 godzin od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z Trasy. Uczestnicy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie będą klasyfikowani.
– Uczestnicy, którzy pozostaną na Trasie po upływie regulaminowego czasu lub uczestnicy zdyskwalifikowani, czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.
– Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

– Wszyscy, którzy do tej pory ukończyli wszystkie poprzednie edycje otrzymują darmowy pakiet startowy.
Nasi wierni uczestnicy to: Adamusiak Sławomir (1976 Iława),Chrabonszcz Jerzy (1957 Ostróda), Odoj Piotr (1961 Olsztyn), Zieliński Przemysław (1976 Olsztyn). PROSIMY tych zawodników o kontakt z nami celem odbioru kuponu rabatowego uprawniającego do darmowego pakietu do 12.05.2019
– Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w półmaratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Ostródzkim Półmaratonie na własną odpowiedzialność.
-Potwierdzenie uczestnictwa tylko po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty startowej.
– Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania w biurze zawodów oświadczenia o znajomości regulaminu oraz okażą dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
– Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 09 czerwca 2019r. ukończą 18 lat (urodzone przed 09.06.2001r.).
– Ustala się limit w biegu głównym do 500 startujących zawodników, O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
– Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego biegacza. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby zostanie zdyskwalifikowany.
– Numery startowe muszą być przymocowane z przodu do koszulek sportowych na piersiach lub z przodu na pasie na numery startowe zapinanym na biodrach. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczanie numeru startowego na plecach. Zawodnikom startującym bez widocznych z przodu numerów startowych grozi dyskwalifikacja.
-Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, zwiększenia limitu startujących zawodników bez zagwarantowania pamiątkowego medalu oraz pakietu startowego. Informacje o zmianie regulaminu i zwiększonym limicie jak i wszelkie inne informacje organizator zamieści na stronie:

https://www.facebook.com/OstrodzkiPolmaratonSwietegoJerzego

– Ubezpieczenie NW we własnym zakresie.
– Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów oraz własnego wyżywienia każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.
-Organizator w ramach charytatywnej akcji : Dla Mai przekaże z każdej opłaty startowej 3zł na potrzeby rehabilitacji w postaci dopłaty do rachunku za sprzęt lub za hipoterapię. Organizator jednocześnie zachęca wszystkich do niesienia pomocy dziewczynce poprzez przekazanie 1% podatku. Nr KRS 0000037904 cel szczegółowy: 2876 STOLARCZYK MAJA lub dowolnej wpłaty na jej konto.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

– Zgłoszenia elektroniczne są dostępne na stronie internetowej http://www.maratonczykpomiarczasu.pl w zakładce VIII Ostródzki Półmaraton św. Jerzego.
Operatorem płatności jest tpay.com System płatności Tpay.com należąca do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6,61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357
Wpłacone środki przekazywane są na rachunek organizatora zawodów Klub Sportowy PLAY.

UWAGA Podczas procesu rejestracji po wybraniu opcji pakietu, wypełnieniu danych osobowych i kategorii system rejestracji skieruje bezpośrednio do opcji płatności przez usługę Tpay. Dokonanie płatności jest niezbędne do zakończenia procesu rejestracji. Zawodnik od razu widnieje na liście startowej jako opłacony. Nie ma możliwości zapisania się na bieg i dokonania płatności w późniejszym terminie. Zgłoszenia przyjmowane będą do godziny 23:59 02 czerwca 2019 r.

Pakiet podstawowy (bez koszulki) – wpłata na konto do 12 maja 2019 r. -60 PLN
Pakiet podstawowy (bez koszulki) – wplata na konto od 13 maja do 2 czerwca 2019 r. -80 PLN
Pakiet rozszerzony (z pamiątkową koszulką) – wpłata na konto do 12 maja 2019 r. -90 PLN
Pakiet rozszerzony (z pamiątkową koszulką) – wpłata na konto od 13 maja do 2 czerwca 2019 r.- 110 PLN

Podczas wypełniania karty zgłoszeniowej w kroku pierwszym uczestnik będzie miał możliwość skorzystania ze ścieżki charytatywnej wybierając z listewki odpowiedni pakiet startowy o nazwach:
VIII OSTRÓDZKI PÓŁMARATON – pakiet podstawowy + datek
lub
VIII OSTRÓDZKI PÓŁMARATON – pakiet rozszerzony + datek Wówczas do kwoty pakietu zostanie doliczona kwota 10PLN, która zostanie przekazana na rehabilitację Majki.

– Po 2 czerwca możliwość rejestracji uczestnika i wpłaty tylko w biurze zawodów w dniach 8 i 9 czerwca dostępny tylko pakiet podstawowy (bez koszulki) w kwocie 90 PLN. Organizator będzie posiadał pewien zapas upominków, medali i posiłków regeneracyjnych jednak przy dużej ilości osób zapisujących się w tych dniach na bieg mogą one nie mieć zagwarantowanego pełnego pakietu startowego oraz pamiątkowego medalu.
Istnieje możliwość otrzymania rachunku za opłatę startową po uprzednim zaznaczeniu tej opcji podczas procesu rejestracji. Rachunek wystawiamy w formie elektronicznej i wysyłamy na wskazany adres e-mail.

Biuro zawodów czynne:

Amfiteatr w Ostródzie. Bulwar nad Jeziorem Drwęckim.

– 08 czerwca w godz. 16:00 – 21:00

– 09 czerwca w godz. 7:00 – 9:00

– Z uwagi na zabezpieczenie prawidłowości pracy nad pomiarem czasu rejestracja po godzinie 9:00 jest niemożliwa. Prosimy o odpowiednio wczesne obieranie pakietów.
– Pakiety startowe będą wydawane za okazaniem dokumentu tożsamości.
– Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego przez zawodnika oświadczenia woli odbioru pakietu startowego oraz okazania w biurze zawodów kserokopii dowodu osobistego zawodnika do wglądu. Załącznik nr 1 do regulaminu (na końcu regulaminu zawodów).
– Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika.
– W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
– Nieodebrane pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.
-W ramach pakietu startowego każdy uczestnik biegu otrzyma: indywidualny numer startowy, upominek od organizatora, torbę na depozyt, agrafki, pamiątkowy medal oraz bon na posiłek regeneracyjny. Zawartość pakietu może się zwiększyć dzięki współpracy ze sponsorami.

VII. KLASYFIKACJA I WYNIKI

Prowadzone będą następujące klasyfikacje:
Open Mężczyzn na podstawie czasu brutto.
Open Kobiet na podstawie czasu brutto
Najlepsza Ostródzianka na podstawie czasu brutto
Najlepszy Ostródzianin na podstawie czasu brutto
Kategoria Drużynowa na podstawie czasu brutto
Kategoria Małżeństwa na podstawie czasu brutto

Kategorie Wiekowe Mężczyźni:
M20 mężczyźni 18 – 29 lat na podstawie czasu brutto
M30 mężczyźni 30 – 39 lat na podstawie czasu brutto
M40 mężczyźni 40 – 49 lat na podstawie czasu brutto
M50 mężczyźni 50 – 59 lat na podstawie czasu brutto
M60 mężczyźni 60 – 69 lat na podstawie czasu brutto
M70+ mężczyźni 70 i powyżej na podstawie czasu brutto

Kategorie Wiekowe Kobiety:
K20 kobiety 18 – 29 lat na podstawie czasu brutto
K30 kobiety 30 – 39 lat na podstawie czasu brutto
K40 kobiety 40 – 49 lat na podstawie czasu brutto
K50 kobiety 50 – 59 lat na podstawie czasu brutto
K60+ kobiety 60 i powyżej na podstawie czasu brutto

O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.

Organizator przyjął często stosowaną zasadę zakładającą, że klasyfikacje i nagrody z kategorii Open oraz Kategorii Wiekowych, nie dublują się między sobą. Natomiast kategorie specjalne takie jak :Kategoria Drużynowa, Najlepszy Ostródzianin, Najlepsza Ostródzianka, Klasyfikacja Małżeństw mogą się dublować.

Klasyfikacja Najlepsza Ostródzianka/Ostródzianin (specjalna)
O przynależności zawodnika do tej kategorii jest posługiwanie się ważnym dowodem osobistym wydanym przez Burmistrza Miasta Ostróda lub Wójta Gminy Ostróda. Po weryfikacji w biurze zawodów Organizator ostatecznie potwierdza przynależność do tej kategorii w systemie.

Klasyfikacja Drużynowa (specjalna)
W ramach Drużyny klasyfikowanych jest 4 najlepszych zawodników danego zespołu (mogą być drużyny mieszane). Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie jednobrzmiącej nazwy reprezentowanej drużyny w trakcie procesu rejestracji zawodnika. W klasyfikacji zostaną ujęci zarówno członkowie grup formalnych (klubów) jak i grup nieformalnych (tzw. koleżeńskich). Im mniejsza suma czasów brutto osiągniętych przez poszczególnych zawodników tym wyższa pozycja Drużyny w klasyfikacji końcowej. Najlepsze III zespoły otrzymają Puchary i w zależności od możliwości upominki od sponsorów.

Klasyfikacja Małżeństw (Specjalna)
W tej kategorii mogą brać udział Małżeństwa. Warunkiem uczestnictwa jest wybranie tej kategorii podczas rejestracji oraz potwierdzenie faktu bycia małżeństwem w biurze zawodów na podstawie dowodu osobistego potwierdzające jednobrzmiące nazwisko obu osób. Po wypełnieniu danych w systemie i zaznaczeniu opcji „Kategoria Małżeństw” otworzy się okno do wpisania nazwy małżeństwa – można nazwać dowolnie nazwiskiem lub pseudonimem . W kolejnych etapach system zapyta o imię i nazwisko współmałżonka.

GRAND PRIX TRZECH PÓŁMARATONÓW – zawodnicy mają możliwość rywalizowania w kategorii dodatkowej GRAND PRIX TRZECH PÓŁMARATONÓW w przypadku gdy bierze udział i ukończy wszystkie trzy półmaratony z cyklu. Odpowiednio zajęte miejsca w kategorii Open Kobiet i Open Mężczyzn zamieniane są na punkty. Im mniejsza ilość punktów tym wyższe miejsce w tej kategorii. W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje mniejszy łączny czas brutto. Wyniki tej kategorii ogłoszone zostaną podczas ceremonii dekoracji zwycięzców ostatniej imprezy z cyklu. Dla trzech pierwszych miejsc Open K i Open M przewidziane puchary i nagrody.

Na cykl GRAND PRIX TRZECH PÓŁMARATONÓW składają się następujące biegi:

-Półmaraton Grudziądz – Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego – 1 maja 2019r.,
-Ostródzki Półmaraton św. Jerzego – 9 czerwca 2019r.,
-Iławski Półmaraton – 8 września 2019r.

VIII. NAGRODY

– Organizator przewiduje nagrodę pieniężną za 1, 2, 3 miejsce Open Kobiet i Mężczyzn odpowiednio 500, 300, 200 PLN oraz puchary
– Za miejsca I-III w kategoriach Wiekowych Kobiet i Mężczyzn oraz kategoriach specjalnych uczestnicy otrzymają puchary oraz w ramach możliwości organizatorów nagrody rzeczowe.
– Wszystkie osoby zarejestrowane przez system elektroniczny na mecie otrzymają pamiątkowe medale.
– Po biegu nastąpi udekorowanie zwycięzców oraz losowanie nagród rzeczowych na poprzez wylosowanie spośród złożonych dobrowolnie do urny numerów startowych uczestników obecnych przy losowaniu, poświadczenia swojej tożsamości dowodem osobistym w chwili wylosowania swojego numeru startowego.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Wszystkich uczestników Ostródzkiego Półmaratonu obowiązuje niniejszy regulamin.
– W przypadku naruszenia regulaminu, następuje automatyczna dyskwalifikacja.
– Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
– Uczestników obowiązuje strój sportowy.
– Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
– Organizator ze względu bezpieczeństwa zaleca nieużywanie sprzętu muzycznego (jak np. odtwarzacze mp3, telefony komórkowe, itp.) w szczególności w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub organizatorami.
– Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas biegu.
– Depozyty dla uczestników znajdować się będą przy biurze zawodów.
– Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy oraz zaplecze sanitarne (bez natrysków).
– Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia podczas imprezy.
– Wszelkie protesty rozstrzyga Organizator Biegu – decyzje Organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane bezpośrednio po biegu.
– Organizatorzy zastrzega sobie ostateczne prawo interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych.
– W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

– Administratorem danych osobowych jest Organizator.
– Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
– Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Ostródzkim Półmaratonie Św. Jerzego.
Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną – przyjęcia zgłoszenia do biegu po przez stronę www.maratonczykpomiarczasu.pl
b) przygotowania pakietu startowego, opracowania wyników, wydania nagród itp.
c) publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników,
d) dostarczania usług płatniczych,
e) przesyłania informacji organizacyjnych o biegu,
f) obsługi zgłoszeń i korespondencji,
g) w celach podatkowych i rachunkowych,
h) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora,

– Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji.
– Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotą w celach marketingowych.

Zał. N1 do Regulaminu Upoważnienie do odbioru pakietu startowego w imieniu zawodnika

UPOWAŻNIENIE
DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO W IMIENIU ZAWODNIKA

Ja niżej podpisana / y………………………………………………………………………………………………………………..

legitymująca / y się dowodem osobistym seria …………………. numer ……………………………………………….

upoważniam Panią / Pana ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym seria …………………. numer …………………………..

do odbioru mojego pakietu startowego na VIII Ostródzki Półmaraton Św. Jerzego dnia 09.06.2019 r.

Do podpisanego upoważnienia dołączam kserokopię swojego dowodu osobistego do wglądu organizatora. Podpisując upoważnienie oświadczam, iż zapoznałam / zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego punkty.

………………………………………….
data i podpis upoważniającego